Αποτελέσματα: 1 έως 17 από σύνολο 17
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
  Μηχανικός
  Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
  Το Αβατάριο του μέλους cna
  Εγγραφή
  02.11.2009
  Αναρτ.
  287
  Εύσημα

  έδωσε
  7
  έλαβε
  57
  Αρχεία

  Λήψεις
  18
  Ανέβασε
  6

  Βέλος Δικαιολογητικά συμμετοχής σε δημοπρασίες

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή σε δημοπρασίες έργων του δημοσίου είναι τα κάτωθι:

  1) Αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στο Νομαρχιακό Μητρώο αντίστοιχα (αφορά τους Τ.Ε. που έχουν συμπληρώσει 3 έτη από την κτήση πτυχίου). Υποχρεωτικά μέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να βρίσκεται και η πρωτότυπη βεβαίωση η οποία επιστρέφεται.

  2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ και αν ο εργολήπτης εκτελεί έργο εκτός νομού βεβαίωση μη οφειλής στο ΙΚΑ για το έργο αυτό. Οι ως άνω βεβαιώσεις μπορεί να προσκομιστούν και σε αντίγραφα η γνησιότητα των οποίων δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86.

  3) Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπόλοιπου για υπό εκτέλεση έργα εκτός νομού.

  4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ και για υπαλλήλους μηχανικούς εγγεγραμμένους στο ΤΣΜΕΔΕ όταν η επιχείρηση απασχολεί τέτοιους υπαλλήλους. Για τους ΤΕ εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα ΤΕΒΕ.

  5) Βεβαίωση εγγραφής και μη οφειλής στο οικείο επιμελητήριο (ΤΕΕ/ΕΕΤΕΜ).

  6) Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου στην οποία πιστοποιείται ότι ο εργολήπτης δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

  7) Βεβαίωση εγγραφής και μη οφειλής από τον οικείο σύνδεσμο ή σύλλογο εργοληπτών.

  8) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Η συνήθης ισχύς του είναι της τάξης των 3 μηνών.

  9) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης. Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού απαιτούνται 2 μεγαρόσημα.

  10) Φορολογική ενημερότητα.

  11) Εγγυητική επιστολή οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,όπως Τράπεζες, ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις. Απευθύνεται είτε στον φορέα εκτέλεσης του έργου είτε στον κύριο του έργου. Η συνήθης διάρκειά της πρέπει να είναι της τάξης των 6 μηνών και 30 ημερών, ενώ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρει ρητά τον φορέα στον οποίο απευθύνεται, την ημερομηνία λήξης της αλλά και την παραίτηση επί της διζήσεως.

  12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία πιστοποιεί:
  α) την γνησιότητα όσων δικαιολογητικών είναι απλά αντίγραφα. Η φορολογική ενημερότητα γίνεται δεκτή μόνο πρωτότυπη.
  β) την μη απασχόληση προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν δεν προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ γι' αυτό (βλέπε 4).
  γ) την γνώση του αντικειμένου της μελέτης και των όρων της σύμβασης.
  δ) ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπό εκτέλεση έργων της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669 (ΚΔΕ).
  ε) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που να τις στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
  ζ) ότι η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρηση ή άλλη παρόμοια κατάσταση.
  η) ότι ο ασκών την διοίκηση της επιχείρησης (για ατομικές επιχειρήσεις) δεν έχει καταδικαστεί για:
  i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  ii) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
  iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες.
  v) υπεξαίρεση (375Π.Κ.)
  vi) απάτη (386-388Π.Κ.)
  vii)εκβίαση (385Π.Κ.)
  viii) πλαστογραφία (216-218Π.Κ.)
  ix) ψευδορκία (224Π.Κ.)
  x) δωροδοκία (235-237Π.Κ.)
  xi) δόλια χρεωκοπία (398Π.Κ.)

  Τα αδικήματα 1-4 έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπόλοιπα μόνο όταν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. Επίσης επιτρέπεται και η ομαδοποίηση των παραπτωμάτων του η) της υπεύθυνης δήλωσης με παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης (π.χ. Δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 της Διακήρυξης).
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 28.11.2009 στις 07:10

 2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
  Μηχανικός
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους DOOM
  Εγγραφή
  21.10.2009
  Περιοχή
  ΔΜ
  Αναρτ.
  28
  Εύσημα

  έδωσε
  5
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  11
  Ανέβασε
  1

  Προεπιλογή

  Όχι πια:

  με την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 καλύπτεσαι για τα 3, 6, 8, 9

  όσο για το 7, μπορείς να δηλώσεις ότι δεν είσαι εγγεγραμμένος σε σύνδεσμο ή σύλλογο εργοληπτών, εφόσον δεν είσαι βεβαίως βεβαίως.

 3. (επάνω) - Ανάρτηση #3

 4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
  Μηχανικός
  Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
  Το Αβατάριο του μέλους cna
  Εγγραφή
  02.11.2009
  Αναρτ.
  287
  Εύσημα

  έδωσε
  7
  έλαβε
  57
  Αρχεία

  Λήψεις
  18
  Ανέβασε
  6

  Προεπιλογή

  DOOM πίστεψέ με έχεις δίκιο. Τα ανέφερα όμως γιατί έχω βαρεθεί να τσακώνομαι με τις επιτροπές και να κάνω ενστάσεις. Πάντως για την βεβαίωση ανεκτέλεστου για έργα εκτός νομού έχεις εν μέρει δίκιο μιας και καμία επιτροπή δεν το έχει ζητήσει εκτός εάν γίνει ένσταση από συμμετέχοντα στην διαδικασία. Όσο για τους συνδέσμους εργοληπτών απαιτείται εκ του νόμου η εγγραφή. Μόλις βρω το αντίστοιχο άρθρο θα στο φέρω (είχα ακυρωθεί στην πρώτη μου δημοπρασία επειδή δεν ήμουν εγγεγραμμένος σε σύλλογο/σωματείο εργοληπτών).

  --------------
  Θα ήταν χρήσιμο νομίζετε να ανεβάσω και για την υπογραφή σύμβασης/εκτέλεση έργου; Ας πούμε τί συνήθως ζητείται για την υπογραφή της σύμβασης, χρονικά όρια, πότε και πώς κάνουμε ΑΠΕ/αναθεωρήσεις, ΠΠΑΕ κλπ;
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη cna : 28.11.2009 στις 12:43

 5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
  Μηχανικός
  Μηχανικός Έργων Υποδομής T.E.
  Το Αβατάριο του μέλους koulosb
  Εγγραφή
  02.11.2009
  Περιοχή
  Τρίπολη-Λεωνίδιο
  Αναρτ.
  31
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  85
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  cna .... αν μπορεις ανεβασε οτι εχεις. Ειναι μεγαλο βοηθημα για οσους ξεκινανε και εχουν χαθει μεσα σε βιβλια με νομοθεσιες. Μιλαω και για μενα βεβαια οπου απο ιουνιο θα μπω στον αγωνα του εργοληπτη.
  Ευχαριστω

 6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
  Μηχανικός
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  Το μέλος topeng δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  29.10.2009
  Αναρτ.
  8
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  175
  Ανέβασε
  22

  Προεπιλογή

  Πολύ καλή προσπάθεια παιδιά!!!! Πολύ χρήσιμο και κατατοπιστικό!
  Αν μπορείτε να ανεβάσετε κάποια κωδικοποίηση και για τις μελέτες των δημοσίων έργων...;

 7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
  Μηχανικός
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους DOOM
  Εγγραφή
  21.10.2009
  Περιοχή
  ΔΜ
  Αναρτ.
  28
  Εύσημα

  έδωσε
  5
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  11
  Ανέβασε
  1

  Προεπιλογή

  @ (σχεδόν) συντοπίτη και αγαπητέ cna:

  σου μεταφέρω κείμενο από τεύχος δημοπρασίας που συμμετείχα (24/11/2009) :
  "23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
  23.2.2.ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις."

  Να τονίσω εδώ το εξής. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι εγγεγραμμένος σε τοπικό ή πανελλήνιο σύλλογο εργοληπτών είναι όμως αναγκαίο να είσαι στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ). μάλλον γι'αυτό σε απορρίψανε τότε.και μένα επίσης.χαχααχχαχαχαχαχα
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 29.11.2009 στις 09:09

 8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  26.10.2009
  Αναρτ.
  61
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  24
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Εχω μπει και εγω στο χώρο των Ε.Δ.Ε εδώ και 1,5 χρόνο.Συμφωνώ απόλυτα με DOOM.
  **Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα δικαολογητικά που είναι απλά αντίγραφα και πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

 9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος engant δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  14.10.2010
  Περιοχή
  Κομοτηνή
  Αναρτ.
  17
  Εύσημα

  έδωσε
  1
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  23
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  6) Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου στην οποία πιστοποιείται ότι ο εργολήπτης δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

  Αυτό που αναφέρεται στη διακήρυξη? Δεν το έχω δει πουθενά...

 10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.264
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.287
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  369
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  §3στ, άρθρου 67, Ν.3669/18.06.2008 (ΦΕΚ 116/Α')
  "Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία."

 11. (επάνω) - Ανάρτηση #11
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος engant δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  14.10.2010
  Περιοχή
  Κομοτηνή
  Αναρτ.
  17
  Εύσημα

  έδωσε
  1
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  23
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Αρα όχι βεβαίωση

 12. (επάνω) - Ανάρτηση #12
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.264
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.287
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  369
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Υποθέτω ότι είτε το ένα είτε το άλλο κάνουν τη δουλειά.

 13. (επάνω) - Ανάρτηση #13
  Μηχανικός
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το μέλος XRISTOS DEM δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  30.11.2010
  Περιοχή
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
  Αναρτ.
  30
  Εύσημα

  έδωσε
  2
  έλαβε
  1
  Αρχεία

  Λήψεις
  36
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  καλησπέρα ! θέλω μια βοήθεια όσον αφορά δικαιολογητικό συμμετοχής σε διαγωνισμό:
  σε μια προκύρηξη για ενα πρόχειρο διαγωνσιμό μέσα στα δικαιολογητικά ζητείται "ασφαλιστική ενημερότητα"
  γνωρίζει κανείς 1ον αν αναφέρεται στην ασφαλεια του μηχανικού δηλ. ΤΣΜΕΔΕ ή / και στη βεβαίωση μη οφειλής-ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ?
  και 2ον εφόσον δεν γίνεται σαφής διευκρίνηση στην προκύρηξη μπορεί κανείς να προσφύγει σε ένσταση?

 14. (επάνω) - Ανάρτηση #14
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους tserpe
  Εγγραφή
  02.11.2009
  Αναρτ.
  329
  Εύσημα

  έδωσε
  31
  έλαβε
  16
  Αρχεία

  Λήψεις
  392
  Ανέβασε
  8

  Προεπιλογή

  Μήπως εννοει "φορολογικη ενημερότητα" και την παίρνεις απο την εφορία?

 15. (επάνω) - Ανάρτηση #15
  Μηχανικός
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το μέλος XRISTOS DEM δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  30.11.2010
  Περιοχή
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
  Αναρτ.
  30
  Εύσημα

  έδωσε
  2
  έλαβε
  1
  Αρχεία

  Λήψεις
  36
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  και η φορολογική ενημερότητα είναι απαιτούμενο (το ανεφέρει κ η προκύρηξη) αλλά η απορία μου τι ζητάει με την ασφαλιστική ενημερότητα?

 16. (επάνω) - Ανάρτηση #16
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος milt δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  21.06.2011
  Περιοχή
  Αθήνα
  Αναρτ.
  477
  Εύσημα

  έδωσε
  148
  έλαβε
  117
  Αρχεία

  Λήψεις
  117
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Παράθεση Αρχική ανάρτηση από DOOM Προβολή Ανάρτησης
  @ (σχεδόν) συντοπίτη και αγαπητέ cna:

  σου μεταφέρω κείμενο από τεύχος δημοπρασίας που συμμετείχα (24/11/2009) :
  "23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
  23.2.2.ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις."

  Να τονίσω εδώ το εξής. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι εγγεγραμμένος σε τοπικό ή πανελλήνιο σύλλογο εργοληπτών είναι όμως αναγκαίο να είσαι στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ). μάλλον γι'αυτό σε απορρίψανε τότε.και μένα επίσης.χαχααχχαχαχαχαχα
  πλέον συμφωνα με την απόφαση 1531/2013 του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή στο ΤΠΕΔΕ για τους νέους ασφαλισμένους μετά το 1993, αλλά προαιρετική και έτσι το ίδιο και η βεβαίωση εισφορών σε αυτό.......τώρα δεν γνωρίζω αν στον διαγωνισμό δεν προσκομίζεις τίποτα ή αν απλά σε υπέυθυνη δήλωση δηλώνεις ότι δεν είσαι εγγεγραμμένος ως νέος ασφαλισμένος ή αν απλά φέρνεις βεβαίωση μη εγγραφής από το ΤΠΕΔΕ.....με τι είσαι καλυμένος.......
  Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

 17. Ευχαριστούν οι:


 18. (επάνω) - Ανάρτηση #17
  Μηχανικός
  Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε
  Το μέλος a_f_Z_ δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  26.06.2014
  Περιοχή
  Πατρα
  Αναρτ.
  7
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  1
  Αρχεία

  Λήψεις
  28
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  και έγω το ίδιο θέμα έχω.Χάθηκα στην νομοθεσία.Ότι γνωρίζεται εσείς οι παλέμαχοι σας παρακαλούμε αναρτήστετο!ευχαριστουμε!!!

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •