Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
  Μηχανικός
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το μέλος ΛΙΑΝΑ Α. δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  13.01.2011
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Αναρτ.
  2
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  5
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή ΦΕΜ Μηχανικών

  Καλησπέρα!!

  Αισθάνομαι την ανάγκη να χαιρετίσω και πάλι την όμορφη προσπάθεια που κάνετε να βοηθήσετε τους μηχανικούς.
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να πληρώσω ΦΕΜ για αμοιβή που έχω πάρει απαλλαγή απο το ΤΕΕ. Αφορά σε μελέτη τακτοποίσης με το Ν.3843/10. Μου το ζητάνε και το θεωρώ άκρως παράλογο απο τη στιγμή που δεν έχω κόψει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στον εαυτό μου!!
  Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις??

 2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
  Λογιστής
  Το Αβατάριο του μέλους accounter
  Εγγραφή
  31.05.2010
  Αναρτ.
  199
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  45
  Αρχεία

  Λήψεις
  30
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Συμφωνα με την

  ΠΟΛ.1372/7.12.1993
  ( 1148245/1968/Α0012 ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για σύνταξη μελέτης και επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής.

  ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

  Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

  1. Με την Ε.7427/ΠΟΛ.171/16.6.1972 από 16--6-1972 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι ο αρχιτέκτονας μηχανικός για την εκπόνηση μελέτης από αυτόν και την επίβλεψη από αυτόν τον ίδιο της ανέγερσης οικοδομής, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ή της συζύγου του, δεν υποχρεούται σε καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της οικοδομής το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση.

  2. Στην πράξη παρουσιάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες μηχανικοί αναλαμβάνουν, χωρίς αντάλλαγμα, την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ανήλικων ή ενήλικων τέκνων τους, λοιπών συγγενικών τους προσώπων, ακόμη και εταιριών κάθε μορφής, στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι.

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες στη φορολογία κεφαλαίου διατάξεις ( άρθρα 1 , 34 , 35 και 38 , ν.δ.118/1973 - ΦΕΚ Α΄202) σε κάθε μεταβίβαση περιουσίας (κινητής ή ακίνητης, ενσώματης ή ασώματης) αιτία δωρεάς επιβάλλεται φόρος, για την καταβολή του οποίου υπόχρεος είναι ο δικαιούχος της κτήσης δωρεοδόχος. Για να υπολογισθεί ο φόρος λαμβάνεται υπόψη η αξία (αγοραία ή αντικειμενική) που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται κατά το χρόνο κατάρτισης του δωρητηρίου συμβολαίου.

  2. Ειδικότερα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 34 του ίδιου ν.δ/τος προσδιορίζεται η έννοια της αιτίας δωρεάς κτώμενης περιουσίας και διακρίνεται:

  α) Σε κτήση από δωρεά, η οποία καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 496 επ.) και

  β) Σε κτήση από δωρεά, συνεπεία κάθε παροχής, παραχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν γι΄ αυτή δεν συντάχθηκε κάποιο έγγραφο (άτυπη δωρεά).

  3. Κατόπιν τούτων γίνεται φανερό ότι, στην περίπτωση που εκπονείται μελέτη και ασκείται επίβλεψη στην ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) από μηχανικούς χωρίς αντάλλαγμα, αντικείμενο φορολογίας θα αποτελέσει η ωφέλεια η οποία θα αποκτηθεί από την μη καταβολή της παραπάνω δαπάνης για αμοιβή, αφού αυτή (η δαπάνη) έχει όλα τα εννοιολογικά στοιχεία της δωρεάς (άτυπης) προς αυτούς (τους τρίτους), και συνεπώς θα υπαχθεί σε φόρο δωρεάς, σύμφωνα με τις περί δωρεών διατάξεις του ν.δ.118/1973.

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μηχανικός αναλαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα, την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του Ν.Δ.4486/1965 το ποσό της νόμιμης αμοιβής δεν αποτελεί εισόδημα για τον μηχανικό, ούτε υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρους εισοδήματος, αλλά υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης άτυπης δωρεάς, η οποία θα υποβάλλεται πριν από τη δήλωση προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος του μηχανικού και αντίγραφό της θα επισυνάπτεται στη δήλωση προκαταβλητέου φόρου.

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.).

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παραγρ. 2) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ), στις περιπτώσεις εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης από αρχιτέκτονα-μηχανικό δικής του οικοδομής (ιδιοκτησίας του) δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας (απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

  Αντίθετα στις περιπτώσεις εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης από αρχιτέκτονα - μηχανικό οικοδομής οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς αμοιβή (δωρεάν), απαιτείται η έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών στην οποία, εκτός των άλλων αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν».

  Διευκρινίζεται ότι, εφόσον προκύπτει υποχρέωση κατάθεσης της νόμιμης αμοιβής του αρχιτέκτονα - μηχανικού από τον τρίτο στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή σε εξουσιοδοτημένη απ΄ αυτό τράπεζα, καίτοι με τον τρίτο έχει συμφωνηθεί η παροχή υπηρεσιών δωρεάν, εκδίδεται Α.Π.Υ. για τη νόμιμη αμοιβή και στη συνέχεια πιστωτικό τιμολόγιο για το σύνολο αυτής (έκπτωση 100%) (Σχετική η δ/γή μας Σ.2625/96/ΠΟΛ.58/24.4.1978 ). Στις περιπτώσεις αυτές στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (Α.Π.Υ. και Π.Τ.) σκόπιμο είναι να σημειώνεται ότι οι «υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν».

  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1642/1986 όπως ισχύει, θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου και υπάγονται σε ΦΠΑ ορισμένες πράξεις στις οποίες ενώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα (επαχθής αιτία) εντούτοις ο νόμος τις θεωρεί ως φορολογητέες.

  Σε περίπτωση κατά την οποία ελεύθερος επαγγελματίας (μηχανικός-αρχιτέκτονας κ.λ.π.) παρέχει υπηρεσίες μελέτης - επίβλεψης για την κατασκευή ακινήτου Α.Ε. εταιρίας της οποίας είναι μέτοχος χωρίς να λαμβάνει αμοιβή, η υπηρεσία αυτή αποτιμάται στο σύνολο των εξόδων για την παροχή της υπηρεσίας αυτής και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β΄ του άρθρου 9 του Ν.1642/1986, με συντελεστή ΦΠΑ 18%.


  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


  ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΕΜ !
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜ/ΘΙΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΕΜ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΥ !!
  Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος - Λογιστής
  Βενιζέλου 8 , 54624 Θεσσαλονίκη - 2310.234.946, 6977.20.70.57 - [email protected] - taxis.net.gr

 3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
  Μηχανικός
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το μέλος ΛΙΑΝΑ Α. δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  13.01.2011
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Αναρτ.
  2
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  5
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την άμεση ανταπόκριση!!

  Εχω μια τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με αυτο το θέμα...
  Εφόσον, στην περίπτωση την Ημιυπαιθρίων, πληρώνουμε ΦΕΜ όταν δεν είναι πρώτη κατοικία αλλα δεν εκδίδουμε Α.Π.Υ, ποιον αριθμό απόδειξης παροχής υπηρεσιών θα αναφέρουμε στη δήλωση του ΦΕΜ; Τι ακριβώς αναφέρουμε εκει που κανονικα θα έπρεπε να δηλώσουμε τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου; Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τα φορολογικά μου;

  Εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι παράλογο...

  Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά!

 4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
  Λογιστής
  Το Αβατάριο του μέλους accounter
  Εγγραφή
  31.05.2010
  Αναρτ.
  199
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  45
  Αρχεία

  Λήψεις
  30
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Παράθεση Αρχική ανάρτηση από ΛΙΑΝΑ Α. Προβολή Ανάρτησης
  Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την άμεση ανταπόκριση!!

  Εχω μια τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με αυτο το θέμα...
  Εφόσον, στην περίπτωση την Ημιυπαιθρίων, πληρώνουμε ΦΕΜ όταν δεν είναι πρώτη κατοικία αλλα δεν εκδίδουμε Α.Π.Υ, ποιον αριθμό απόδειξης παροχής υπηρεσιών θα αναφέρουμε στη δήλωση του ΦΕΜ; Τι ακριβώς αναφέρουμε εκει που κανονικα θα έπρεπε να δηλώσουμε τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου; Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τα φορολογικά μου;

  Εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι παράλογο...

  Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά!

  ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΕΜ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΕΝΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ !!!!!
  Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος - Λογιστής
  Βενιζέλου 8 , 54624 Θεσσαλονίκη - 2310.234.946, 6977.20.70.57 - [email protected] - taxis.net.gr

Παρόμοια θέματα

 1. N.4178/13: Κατοχύρωση μηχανικών
  Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταία Ανάρτηση: 08.12.2014, 15:18
 2. Αμοιβές Μηχανικών (ελεύθερο)
  Από το μέλος johnx στη θεματική κατηγορία Αμοιβές/Φορολογικά
  Απαντήσεις: 5
  Τελευταία Ανάρτηση: 06.08.2014, 21:12
 3. N.4014/11: Αμοιβές μηχανικών
  Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
  Απαντήσεις: 6
  Τελευταία Ανάρτηση: 07.03.2012, 19:57
 4. ΦΕΜ μηχανικών
  Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 04.01.2010, 22:18
 5. Φορολογία μηχανικών
  Από το μέλος Theo στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
  Απαντήσεις: 37
  Τελευταία Ανάρτηση: 31.12.2009, 00:08

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •