Χαίρεται,

υπάρχει κάποια νομοθεσία που να προσδιορίζει την ακριβή τοποθέτηση των κάδων με βάσει κάποια κριτήρια ή απλά είναι θέμα της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου, και τοποθετούνται κατά την κρίση τους;