Χημικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση / διαχείριση έργων και

με
ΜΕΚ Γ στην κατηγορία Επεξεργασία Νερού & Διαχείρισης Αποβλήτων και ΜΕΚ Β στην κατηγορία Βιομηχανικά - Ενεργειακά,

αναζητεί να εργαστεί και να στελεχώσει ή μόνο να στελεχώσει εργοληπτική εταιρεία.

τηλ. επικοινωνίας: 69
********