• Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για συνολικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα

   Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα με απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
   Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), που υπεγράφη, μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μια διαδικασία που κόστιζε κυρίως σε χρόνο αλλά και σε χρήμα για τον επαγγελματία - επιχειρηματία.

   Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.

   Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικούς τομείς και συνολικά 897 δραστηριότητες - επαγγέλματα.

   Με τον επανακαθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας - επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό.

   Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του επαγγελματία - επιχειρηματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας.

   Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας - τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

   Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ, απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

   Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στην κατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες της 9ης ομάδας του Παραρτήματος του Ν. 4262/2014.

   Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με τη διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας - ΣΤΑΚΟΔ (NACE code), καταλαμβάνουν:

   -6 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 1)
   -24 κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 2)
   -69 ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 3)
   -125 τάξεις οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 3)
   -454 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων (παράρτημα)
   -1.039 υπο-κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων (παράρτημα)
   Σχόλια 5 Σχόλια
   1. Το Αβατάριο του μέλους milt
    milt -
    καταργείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας από την πυροσβεστική, βέβαια η μελέτη και τα μέτρα πρέπει να γίνουν.....απλά δεν περνάνε από την πυροσβεστική....

    καταργείται και η άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος........

    μπαίνουν όμως περιορισμοί σε τυχόν δραστηριότητες...ποιοι είναι και που τους βρίσκουμε......(φαντάζομαι πχ στα ΚΥΑ θα μπουν περιορισμοί για λόγους δημόσιας υγείας.......???? )
   1. Το Αβατάριο του μέλους milt
    milt -
    πάντως ενώ αναφέρει ότι περιλαμβάνονται και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εννοούσε κάποια από αυτά...πχ κομμωτήριο.....σίγουρα πάντως όχι της μαζικής εστίασης.......έτυχε να προχωρήσω τώρα μια άδεια για μεζεδοπωλείο.....και στα δικαιολογητικά του Δήμου μου ζήτησαν πιστοποιητικό πυροπροστασίας απ΄την Πυροσβεστική...αλλά και στην πυροσβεστική μου είπαν ακριβώς αυτό...ότι για κάποια δεν χρειάζεται......όχι για όλα του υγειονομικού ενδιαφέροντος .
   1. Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Xάρης -
    Η Κ.Υ.Α.οικ.12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ.3284/Β΄/08.12.2014) αναγράφει στο άρθρο 1 αυτής:
    Το άρθρο 3 της υπΆ αριθ. Φ 15/οικ. 1589/104/ 2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης αντικαθίσταται ως εξής:
    «1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Ο και Αα του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους.
    Οι κάτοχοι των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων τους.
    Κατά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης στις ως άνω δραστηριότητες θα τίθεται όρος για τη λήψη όλων των προαναφερόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει στο στάδιο λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών και τη λήψη όλων των προαναφερόμενων μέτρων.


    2. Για τις μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου (Αα) και υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1794), απαιτείται η σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας − τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.
    Η σχετική μελέτη θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, εφόσον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου.»
   1. Το Αβατάριο του μέλους milt
    milt -
    καθώς μπαίνουν στο καθεστώς αδειοδότησης με Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης δεν απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας στα:
    1)γυμναστήρια
    2)κομμωτήρια-νύχια-ταττοο
    3)καταστήματα κατηγορίας 3 λιανικό εμπόριο τροφίμων

    ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/2013 (γυμναστήρια)
    ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (λιανικό εμπόριο τροφίμων)
    ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (κομμωτήρια,νύχια,ταττοο)
   1. Το Αβατάριο του μέλους advice4u
    advice4u -
    απόλυτα σωστό !

    - - - Ενημερώθηκε - - -

    Ναι συναδελφε , ετσι ειναι . Καλυτερα πρωτα μια συνενοηση.
  • Συζητήσεις: Πρόσφατες Αναρτήσεις

   konpa

   Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο

   είχα δει αυτά που έστειλες, απλά με προβλημάτισε η §4 του άρθρου 5 του ΝΟΚ!

   ουσιαστικά επιβάλλει την κατασκευή πρόσβασης για τα αμεα;

   konpa Σήμερα, 18:29 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
   Xάρης

   Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο

   Διάβασε ΑΥΤΟ.
   Διάβασε και τις §1 και §2 του άρθρου 5 του ΝΟΚ.

   Xάρης Σήμερα, 13:34 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
   Xάρης

   Άδεια συστημάτων ασφαλείας Κατηγορίας Β

   Γιατί δεν δείχνεις το έγγραφο της Αστυνομίας στην γραμματεία της ΑΣΠΑΙΤΕ.

   Xάρης Σήμερα, 13:32 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
   konpa

   Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο

   Καλημέρα,

   σε περίπτωση αλλαγής χρήσης διαμερίσματος 1ου ορόφου από κατοικία

   konpa Χθες, 10:17 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
   djleven

   Οικίς: Εφαρμογή διαχείρισης τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4495/2017)

   Καλησπέρα σας,

   Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το Οικίς - μια εφαρμογή διαχείρισης

   djleven 22.06.2019, 19:42 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
   Vas88

   Άδεια συστημάτων ασφαλείας Κατηγορίας Β

   Καλησπέρα! Ειμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε και θέλω να βγάλω άδεια για συστήματα

   Vas88 22.06.2019, 00:22 Μεταφορά στην τελευταία ανάρτηση
  • Διαφήμιση Δεδεμάδης

   διαφήμιση Δεδεμάδης
  • Διαφήμιση win²

   διαφήμιση win2
  • Προσεχή Συνέδρια, Ημερίδες κ.λπ.